Projekty Unijne

Wprowadzenie innowacji w firmie alu-frost

W dniu 22.03.2019 r. podpisaliśmy z Zarządem Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) umowę na realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IWzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w firmie ALU-FROST Piotr Świrko poprzez wdrożenie do działalności produkcyjnej wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Beneficjenta przy współpracy z jednostką naukowo-badawczą, jaką jest Politechnika Białostocka (Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej). W wyniku przeprowadzonych prac zaprojektowana została antypoślizgowa nakładka progowa do samochodu, zapewniającą zabezpieczenie antypoślizgowe dla użytkownika pojazdu oraz ochronę progu samochodu i zabezpieczenie przed korozją.

Czas trwania projektu: 22.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 5 114 429,79 PLN

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 4 155 753,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 077 876,50 PLN

Zapytanie nr 1_04_2019 z dnia 04.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera).

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 04.04.2019 r.
na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera). Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1177737

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.

Zapytanie nr 2_04_2019 z dnia 10.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem.

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 10.04.2019 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem. Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1178789

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.

Informujemy, iż w dniu 12.08.2019 r. zakończyliśmy rzeczową, a w dniu 02.09.2019 r. finansową realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Dzięki realizacji projektu, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń: lasera (wykrawarki laserowej ByStar Fiber 3015 10000 W), prasy krawędziowej typu Xpert 150 x 3100 z dedykowanym oprogramowaniem ByBend oraz żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego, a także poprzez wdrożenie nowego systemu do zarządzania produkcją, osiągnięty został główny cel projektu tj. rozpoczęto produkcję innowacyjnej antypoślizgowej nakładki progowej do samochodu, dzięki czemu do procesu produkcji wprowadzono innowację produktową, procesową, organizacyjną, marketingową.