W dniu 22.03.2019 r. podpisaliśmy z Zarządem Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) umowę na realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w firmie ALU-FROST Piotr Świrko poprzez wdrożenie do działalności produkcyjnej wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Beneficjenta przy współpracy z jednostką naukowo-badawczą, jaką jest Politechnika Białostocka (Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej).
W wyniku przeprowadzonych prac zaprojektowana została antypoślizgowa nakładka progowa
do samochodu, zapewniającą zabezpieczenie antypoślizgowe dla użytkownika pojazdu oraz ochronę progu samochodu i zabezpieczenie przed korozją.

Czas trwania projektu: 22.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 5 114 429,79 PLN

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 4 155 753,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 077 876,50 PLN