Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu

W dniu 22.03.2019 r. podpisaliśmy z Zarządem Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) umowę na realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IWzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w firmie ALU-FROST Piotr Świrko poprzez wdrożenie do działalności produkcyjnej wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Beneficjenta przy współpracy z jednostką naukowo-badawczą, jaką jest Politechnika Białostocka (Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej). W wyniku przeprowadzonych prac zaprojektowana została antypoślizgowa nakładka progowa do samochodu, zapewniającą zabezpieczenie antypoślizgowe dla użytkownika pojazdu oraz ochronę progu samochodu i zabezpieczenie przed korozją.

Czas trwania projektu: 22.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 5 114 429,79 PLN

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 4 155 753,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 077 876,50 PLN


Zapytanie nr 1_04_2019 z dnia 04.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera).

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 04.04.2019 r.
na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera). Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1177737

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.


Zapytanie nr 2_04_2019 z dnia 10.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem.

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 10.04.2019 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem. Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1178789

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.


Zapytanie nr 3_04_2019 z dnia 10.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego.

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 10.04.2019 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego . Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1178872

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.


Informujemy, iż w dniu 9-05-2019 rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera), w ramach realizacji projektu pod nazwą: „ Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WNDRPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny: najniższa cena netto oraz termin dostawy, była oferta złożona przez :
Bystronic Polska Sp. z o.o., 05-806 Komorów, Sokołowska 47, Sokołów
Cena oferty: 718 267,00 Euro netto
Oferowany termin dostawy urządzenia: 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do przeliczenia ceny ofertowej netto w PLN zastosowano średni kurs walut NBP na dzień otwarcia ofert tj. 08.05.2019 r. w wysokości 4,2914 PLN


Informujemy, iż w dniu 15-05-2019 rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „ Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WNDRPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny: najniższa cena netto oraz termin dostawy, była oferta złożona przez :
Bystronic Polska Sp. z o.o., 05-806 Komorów, Sokołowska 47, Sokołów
Cena oferty: 184 947,00 Euro netto
Oferowany termin dostawy urządzenia: 88 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do przeliczenia ceny ofertowej netto w PLN zastosowano średni kurs walut NBP na dzień otwarcia ofert tj. 14.05.2019 r. w wysokości 4,3085 PLN


Informujemy, iż w dniu 21-05-2019 rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WNDRPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny: najniższa cena netto oraz termin dostawy, była oferta złożona przez: Schmalz Sp. z o.o., Złotniki, ul. Kobaltowa 4, 62-002 Suchy Las
Cena oferty: 16 400,00 Euro netto
Oferowany termin dostawy urządzenia: 41 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do przeliczenia ceny ofertowej netto w PLN zastosowano średni kurs walut NBP na dzień otwarcia ofert tj. 14.05.2019 r. w wysokości 4,3085 PLN


Informujemy, iż w dniu 12.08.2019 r. zakończyliśmy rzeczową, a w dniu 02.09.2019 r. finansową realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Dzięki realizacji projektu, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń: lasera (wykrawarki laserowej ByStar Fiber 3015 10000 W), prasy krawędziowej typu Xpert 150 x 3100 z dedykowanym oprogramowaniem ByBend oraz żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego, a także poprzez wdrożenie nowego systemu do zarządzania produkcją, osiągnięty został główny cel projektu tj. rozpoczęto produkcję innowacyjnej antypoślizgowej nakładki progowej do samochodu, dzięki czemu do procesu produkcji wprowadzono innowację produktową, procesową, organizacyjną, marketingową.

logo
EU info

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), w ramach Osi I Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.