Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu

W dniu 22.03.2019 r. podpisaliśmy z Zarządem Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) umowę na realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IWzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w firmie ALU-FROST Piotr Świrko poprzez wdrożenie do działalności produkcyjnej wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Beneficjenta przy współpracy z jednostką naukowo-badawczą, jaką jest Politechnika Białostocka (Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej). W wyniku przeprowadzonych prac zaprojektowana została antypoślizgowa nakładka progowa do samochodu, zapewniającą zabezpieczenie antypoślizgowe dla użytkownika pojazdu oraz ochronę progu samochodu i zabezpieczenie przed korozją.

Czas trwania projektu: 22.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 5 114 429,79 PLN

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 4 155 753,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 077 876,50 PLN


Zapytanie nr 1_04_2019 z dnia 04.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera).

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 04.04.2019 r.
na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera). Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1177737

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.


Zapytanie nr 2_04_2019 z dnia 10.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem.

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 10.04.2019 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem. Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1178789

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.


Zapytanie nr 3_04_2019 z dnia 10.04.2019 r. na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego.

W związku z realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu:

WND-RPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w dniu 10.04.2019 r. na Bazie Konkurencyjności ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego . Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1178872

Zapraszamy potencjalnych Oferentów do zapoznania się z treścią zapytania.


Informujemy, iż w dniu 9-05-2019 rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: wypalarki/wycinarki laserowej (lasera), w ramach realizacji projektu pod nazwą: „ Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WNDRPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny: najniższa cena netto oraz termin dostawy, była oferta złożona przez :
Bystronic Polska Sp. z o.o., 05-806 Komorów, Sokołowska 47, Sokołów
Cena oferty: 718 267,00 Euro netto
Oferowany termin dostawy urządzenia: 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do przeliczenia ceny ofertowej netto w PLN zastosowano średni kurs walut NBP na dzień otwarcia ofert tj. 08.05.2019 r. w wysokości 4,2914 PLN


Informujemy, iż w dniu 15-05-2019 rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: prasy krawędziowej z dedykowanym oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „ Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WNDRPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny: najniższa cena netto oraz termin dostawy, była oferta złożona przez :
Bystronic Polska Sp. z o.o., 05-806 Komorów, Sokołowska 47, Sokołów
Cena oferty: 184 947,00 Euro netto
Oferowany termin dostawy urządzenia: 88 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do przeliczenia ceny ofertowej netto w PLN zastosowano średni kurs walut NBP na dzień otwarcia ofert tj. 14.05.2019 r. w wysokości 4,3085 PLN


Informujemy, iż w dniu 21-05-2019 rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, a w ramach niej również montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych urządzenia: żurawia słupowego z systemem podciśnieniowym transportu bliskiego, w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Wprowadzenie innowacji w firmie ALU-FROST dzięki wdrożeniu nowego produktu”, nr projektu: WNDRPPD.01.03.00-20-0263/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą ofertą, która uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny: najniższa cena netto oraz termin dostawy, była oferta złożona przez: Schmalz Sp. z o.o., Złotniki, ul. Kobaltowa 4, 62-002 Suchy Las
Cena oferty: 16 400,00 Euro netto
Oferowany termin dostawy urządzenia: 41 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Do przeliczenia ceny ofertowej netto w PLN zastosowano średni kurs walut NBP na dzień otwarcia ofert tj. 14.05.2019 r. w wysokości 4,3085 PLN

logo
EU info

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), w ramach Osi I Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.